Madde -1: Derneğin adı İzmir Meme Hastalıkları Derneği’dir. Merkezi Bornova-İzmir olup, şubesi yoktur.

Madde -2: Derneğin amacı ve çalışma konuları:
A) Meme hastalıklarının bağımsız bilim dalı haline gelmesini sağlamak.
B) Bu bilim dalındaki eğitimi, öğretim ve tıbbi yaklaşımı geliştirmek ve standardize etmek.
Bu amaçla;
1. Gerekli mercilerden izin almak koşuluyla yıllık kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek,
2. Yayın organı oluşturmak,
3. Bu alanda yapılacak bilimsel araştırmaları destekleyecek bir fon oluşturmak,
4. Yayınlanmış çalışmalar arasından seçilen bazılarını ödüllendirmek,
5. Meme hastalıkları uzmanı yetiştirmek teşvik amacı ile burs sağlamak,
6. Gerekli mercilerden izin almak koşuluyla yurt dışı bilimsel faaliyetlere (kongre ve kurs gibi toplantılara) katılım için destek sağlamak,
C) Bu alanda çalışan bilim adamlarımız ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iletişim sağlamak.
D) Bu alanda yapılmış çalışmaların arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını sağlamak.
E) Uluslar arası Mastoloji ve senoloji kuruluşları ile ilişkiler kurarak ülkemizdeki bilimsel faaliyetlere katkı sağlamak.
F) Meme hastalıkları alanında halka sağlık eğitimi ve hizmet sağlamak.
Madde –3: Derneğin kurucu üyeleri:
Ad Soyad D.Yeri D.Tarihi Baba Adı Adresi
Orhan Özbal Gaziantep 1938 A.Cemil Ege Üni.
Esin E. Üstün İ.Paşa 1936 Tevfik Ege Üni.
Yıldız Erhan Alaçeşme 1937 Hakkı Ege Üni.
Ömer Harmancıoğlu Ankara 1949 Mustafa 9 Eylül Üni.
Ümit Bayol Edremit 1949 M.Ferit SSK Tepecik
A.Bülent Aras Bergama 1953 A.Fehmi Ege Üni.
Emin Özdedeli Karşıyaka 1944 Hasan Ege Üni.
Sümer Deniz Silifke 1938 H.İslam İ.Eğt.Araş.
Rasih Yılmaz Çöğmen 1948 M.Kazım Ege Üni.
Candeğer Yılmaz Isparta 1949 Osman Ege Üni.
Ayfer Haydaroğlu Fpça 1953 Ahmet Ege Üni.
Banu Bilkay Savaştepe 1948 M.Ali Ege Üni.
Ragıp Kayar Elmalı 1050 Hüseyin SSK Tepecik
Madde -4: Üye Olma ve Koşulları:
Derneğin üç tür üyesi vardır. Asil, aday ve onursal üye,
Asil üyelik koşulları:
a) 2098 sayılı dernekler kanunun 16.maddesinde belirtilen özellikleri taşımak ve medeni haklara sahip olmak,
b) Adayın meme hastalıkları ile ilgili yayın ve bilimsel çalışmaların dernek yönetim kurulu veya bu kurulun belirleyeceği bir bilimsel kurulca incelenerek bu alanda yeterli bilgi ve deneyim bulunduğuna karar verilmesi,
c) Giriş harcı ve yıllık aidatları düzenli olarak ödemek,
d) Fotoğraflı nüfus örneği, oturma belgesi, savcılık belgesi ve iki fotoğraf,
Aday üye (b) dışındaki koşulları sağlayan üyelerdir. Onursal (Fahri) üyelik, derneğe maddi ve manevi katkılar sağlayan gerçek ve hükmi şahıslara yönetim kurulunca verilir.
Madde -5: Üyenin hakları ve üyelikten çıkma:
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler koyulamaz. Ancak:
1- Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri, 16.cı madde gereğince üye olabilecekleri derneklerin,
2- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin, yönetim ve denetleme kurallarında görev alamazlar.
Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Onursal (fahri) üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Aday ve onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Üyelikten çıkarma:
a) Ayrılma isteğini yazılı beyan edenler
b) Derneğin kuruluş gayesine aykırı davranışlarda bulunanlar
c) Dernekte birliği bozucu ve çalışanları engelleyici olumsuz tavırları bulunanlar
d) Aidatlarını düzenli ödemeyenler
e) 2098 sayılı kanun 4. madde, 2. fıkra, 1., 2. , ve 3. bendindeki durumlara uygun suç işleyenler yönetim kurulunca üyelikten çıkarılırlar.
Madde –6: Derneğin organları:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
Madde -7: Genel Kurul toplantıları: Genel kurul;
a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan
b) Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden başka birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.Olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir Mart ayı içinde yapılır.
Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Madde -8: Genel kurulun çağrı usulü:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallinden en büyük mülki amirliğinden yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı yeri: Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz. Öğrenci derneklerinin genel kurul toplantıları,ilgili öğretim kurumlarında yapılır. Toplantının gün, saat ve yer ile toplantı gündemi ile katılacak üyeleri gösteren liste en az 15 gün önce ilgili öğretim kurumuna da verilir.
Toplantı yeter sayısı: Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Madde -9: Toplantının yapılış usulü ve gündem:
Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantını ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
Toplantını yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlik imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Toplantıda görüşülecek konular: Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Madde –10: Genel Kurulun görev yetkileri:
a) Dernek organlarının seçimi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunu ibra edilmesi
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e) Taşınmaz alım satımı için yönetim kuruluna yetki vermek
f) Dernek feshi
g) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi
Madde -11: Yönetim Kurulu iş takvimi:
5 asil, 5 yedek üye genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 4 asil üye ile toplantı yapılabilir. Başkan, başkan yardımcısı, sayman, sekreter ve veznedar seçilir. Ayrıca 3 kişilik bilimsel komisyon, 2 kişilik gelir komisyonu seçilir. Komisyonlara yönetim kurulu dışından üye alınabilir.
Madde -12: Yönetim kurulu 2 yıl süre için seçilir.
Madde -13: Yönetim Kurulu görevleri:
a) Derneği temsil etmek üzere bir üye veya üyelerden oluşan bir komisyon seçmek, gereğinde avukat tutmak,
b) Yıllık çalışma programı yapmak ve uygulamak, genel kurul toplantısının duyuru ve gerçekleşmesini sağlamak, yönetim ve denetleme kurulu raporlarını üyelere göndermek,
c) Genel kurulun belirlediği görevleri yerine getirmek
d) Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hesaplayarak genel kurula sunmak,
e) Dernek amaçlarına yönelik bilimsel ve sosyal komisyonlar oluşturmak ve görevlendirmek,
f) Madde 18 ‘de belirtilen defterlerin onaylanması, tutulması ve korunması,
g) Parasal sorunlar hakkında denetçi ve sayman teklifleri üzerine görüşüp karar almak,
h) Personel atamak, çıkarmak,
i) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
j) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları o gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,
k) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
Madde –14: Denetleme kurulu üç asil, üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Her üç ayda bir denetçi raporu tanzim edilir. Yıllık raporu genel kurul toplantısından 15 gün önce yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Madde -15: Üyelik kayıt harcı ve yıllık aidatı günün şartlarına göre genel kurulca ayarlanabilir. 1992 yılı üyeliği için giriş harcı olarak 100.000-TL., yıllık aidat olarak da 100.000-TL. alınması uygun görülmüştür.
Madde -16: Derneğin gelir kaynakları :
a) Kayıt harcı ve yıllık aidatlar,
b) Bağış ve yardımlar,
c) Diğer gelirler (Kongre, kurs ve diğer bilimsel faaliyetler)
d) Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
Madde -17: Yönetim Kurulu üyeleri görevleri karşılığı ücret alamazlar.
Madde- 18: Tutulacak defterler:
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Gelen-giden evrak defteri
d) Gelir- gider defteri
e) Bütçe defteri
f) Demirbaş defteri
Alındı belgesi kayıt defteri ‘dir. Bu defterlerin noter tastiki gereklidir.
Madde –19: Gelir ve giderlerde usul:
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye bakanlarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastırdığı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir. Mahallin en büyük mülki amirliği bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar. Maliye bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.
a) Derneğin parası bankada tutulur.
b) Para çekme ve çek yazma yetkisi; başkan , başkan yardımcısı ve sayman olmak üzere çift imza ile yürütülür.
c) Giderler fatura ve belge ile dökümante edilir.
d) Gelirler dipkoçanlı makbuzlar karşılığı veya banka teslimatı ile kabul edilir.
e) Maddi, manevi katkıları dolayısıyla yönetim kurulu; şükran belgesi, şilt ve madalya (altın, gümüş, bronz) gibi ödüller verilebilir.
Madde –20: Dernek feshi:
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler 21.maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır.
İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.
Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.
Tasfiye: Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tasfiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır.
Tüzüklerinde; mal, para ve haklarının tasfiyesinin esaslarının tespit edilmemiş
Genel kurulun kararına bırakıldığı halde genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa, derneğin bütün mal ve hakları hazineye intikal eder.
Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Bu şekilde kapatılan dernekler ile birinci fıkra uyarınca mal, para ve hakları hazineye intikal edecek derneklerin tasfiye ve intikalleri hükümet komiseri veya maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih, kendiliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verilen derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, bunların dernekler kütüğündeki kayıtları, faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülki amirinin, birden ziyade ilde faaliyette bulunanlar için İçişleri bakanlığının onayı ile silinir. Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanana kadar devir işlemi yapılamaz.
Genel kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfına devredilir.
Madde –21: Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin 2/3 ü çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.
Madde –22: Bu tüzükte açıklık olmayan hallerde Türk Medeni Kanununun 53 ve 72. Maddeleri ve ilgili hükümleri ile 2098 sayılı dernekler kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Madde –23: Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Öğrenci dernekleri organlarına yapılan seçimler ayrıca ilgili yüksek öğretim kurumuna da bildirilir.
Madde -24: Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanması: Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh-hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.
İmzalar
Orhan ÖZBAL Esin Emin ÜSTÜN Yıldız ERHAN
Ömer HARMANCIOĞLU Ümit BAYOL A.Bülent ARAS
Emin ÖZDEDELİ Sümer DENİZ Rasih YILMAZ
Candeğer YILMAZ Ayfer HAYDAROĞLU Banu BİLKAY
Ragıp KAYAR
(Bakış Gazetesi- 6.3.1993 Sayı:358)